Pulidora 4 1/2 modelo GA4530 Makita

pulidora-GA4530-guatemala-Makita

Pulidora 4 1/2 modelo GA4530 Makita